Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Zg??oszenie wysy??ki do serwisu - inny produkt Apple lub Beats


Je??eli zamierzasz wys??a─? inny produkt Apple lub Beats do Autoryzowanego PREMIUM Serwisu Apple iStrefa:

1. Zapoznaj si─? z wa??nymi informacjami dotycz─?cymi przygotowania produkt??w Apple do serwisowania.

2. Wype??nij dok??adnie poni??szy formularz zg??oszeniowy.


Formularz zg??oszeniowy do Serwisu (inny produkt Apple lub Beats):

Pola oznaczone gwiazdk─? (*) s─? obowi─?zkowe.


URZ─?DZENIE :

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

ZLECENIODAWCA :

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

informacje dodatkowe:

za??─?czniki wysy??ane wraz ze zg??oszeniem (opcjonalnie)
dopuszczalne typy plik??w: *.jpg , *.jpeg , *.pdf (max. 500kB)
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Akceptacja Regulaminu Serwisu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Podpis
 Pole wymagane
 Pole wymagane
Pole wymagane


Po wys??aniu wype??nionego formularza otrzymasz potwierdzenie wys??ania zg??oszenia.


5. Je??eli zam??wiono list przewozowy DHL:
Po wst─?pnej weryfikacji zg??oszenia (w ci─?gu 1-24h) DHL wy??le jako za??─?cznik *.pdf w wiadomo??ci e-mail - gotowy do wydruku list przewozowy (wype??niony wg danych zawartych w formularzu zg??oszeniowym uzupe??niony ponadto m.in. o identyfikator zg??oszenia oraz ubezpieczenie), kt??ry nale??y: sprawdzi─?, wydrukowa─? i umie??ci─? na przesy??ce.
 

6a. Je??eli zam??wiono odbi??r przesy??ki i transport w??asny iStrefa:
Us??uga "transport w??asny iStrefa" obecnie jest dost─?pna na obszarze w granicach administracyjnych miasta Lublin.┬áPo wst─?pnej weryfikacji zg??oszenia i otrzymaniu numeru RMA w wiadomo??ci e-mail: oczekuj na kontakt┬átelefoniczny w celu potwierdzenia terminu odbioru.

6b. Je??eli zam??wiono odbi??r przesy??ki przez kuriera DHL:
DHL wy??le informacj─? w wiadomo??ci e-mail o przyj─?ciu zlecenia na odbi??r przesy??ki przez kuriera. Oczekuj na odbi??r przesy??ki przez kuriera DHL we wskazanym dniu. Odbi??r przesy??ki jest planowany na najbli??szy mo??liwy (najcz─???ciej nast─?pny) dzie?? roboczy.

6c. Je??eli nie zam??wiono odbioru przesy??ki (zam??wiono tylko list przewozowy):
Przesy??k─? nale??y dostarczy─? do jednego z punkt??w nadawczych DHL ParcelShop (do 7 dni od otrzymania listu przewozowego).

6d.┬áJe??eli wybrano dostarczenie przesy??ki na sw??j koszt do Punktu Przyj─?─?:
Po wst─?pnej weryfikacji zg??oszenia i otrzymaniu numeru RMA:┬áPrzesy??k─? nale??y dostarczy─? do Punktu Przyj─?─? (RESET-PC, 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 6, w godz. 9-16) do 7 dni od potwierdzenia przyj─?cia zg??oszenia z nadanym numerem RMA.┬áProsimy nie wysy??a─? przesy??ek na koszt odbiorcy przy u??yciu innych list??w przewozowych ni?? wydrukowany, przygotowany przez iStrefa do konkretnego zg??oszenia - pod ryzykiem nieprzyj─?cia przesy??ki do Serwisu lub obci─???enia Zleceniodawcy kosztami przesy??ek.