Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide
 

O nas

iStrefa. ponad 10 lat specjalizacji, prawie 30 lat do??wiadczenia w bran??y IT.

 

Nasza firma istnieje na rynku w bran??y IT nieprzerwanie od 1993 roku, jednak pierwsze produkty marki Apple trafi??y na naszych magazyn??w dopiero w roku 2008. 
Od lipca 2011 r. prowadzili??my (jedyny w woj. lubelskim)┬áPunkt Przyj─?─? Autoryzowanego Serwisu Apple i stworzyli??my w naszej firmie osobny dzia?? specjalizuj─?cy si─? w dostarczaniu us??ug i sprz─?tu Apple oraz produkt??w komplementarnych.
W grudniu 2011 otworzyli??my pierwszy w Lublinie: Salon Sprzeda??y - iStrefa, specjalizuj─?cy si─? dostarczaniu produkt??w Apple i us??ug z nimi zwi─?zanych. Uzyskanie tytu??u Autoryzowanego Sprzedawcy Apple oraz dalszy rozw??j i specjalizacja, zaowocowa??y uzyskaniem od firmy Apple autoryzacji serwisowej.┬á
W marcu 2013 r. - iStrefa zosta??a pierwszym we wschodniej cz─???ci Polski (na wsch??d od Wis??y)┬áAutoryzowanym Serwisem Apple .
Ju?? w 2015 roku spe??nili??my wymagania Apple dla uzyskania statusu serwisu PREMIUM - najwy??szego poziomu autoryzacji serwiowej Apple (oceniaj─?cego m.in. skuteczno??─? i jako??─? ??wiadczenia us??ug serwisowych oraz poziom obs??ugi i zadowolenia Klienta), kt??ry to tytu?? od kilku lat nieprzerwanie utrzymujemy (po corocznych audytach weryfikacyjnych).┬á
Od kwietnia 2018 r. - jako konsekwencja rozwoju i troski o utrzymywanie najwy??szych standard??w oczekiwanych od nas zar??wno przez Apple jak i naszych Klient??w - iStrefa funkcjonuje w nowym, prawie dwukrotnie wi─?kszym lokalu.
Nowa lokalizacja umo????iwia nam zapewnienie obs??ugi Klienta - zar??wno w zakresie dostarczania produkt??w jak i ??wiadczenia us??ug - na jeszcze wy??szym poziomie.

Salon Sprzeda??y┬áiStrefa - Apple Authorised Reseller oraz Autoryzowany Premium Serwis Apple - iStrefa zlokalizowane s─? obecnie w┬ápo??udniowej cz─???ci Galerii OLIMP w Lublinie,┬ána poziomie: 1 (poziom parkingu: P5).

 

LOKALIZACJA i KONTAKT , WSKAZ??WKI DOJAZDU