Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Regulamin Serwisu iStrefa – wysyłka urządzenia

Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą, a serwisem iStrefa w zakresie świadczonych przez iStrefa usług serwisowych sprzętu komputerowego czyli produktów (w tym urządzeń oraz akcesoriów komputerowych) niebędących oprogramowaniem, a w szczególności produktów Apple – dostarczanych jako przesyłka (np. kurierska, pocztowa, etc.) do Serwisu lub wskazanego przez iStrefa Punktu Przyjęć.

Postanowienia ogólne

1.  Dostarczenie sprzętu do naprawy może nastąpić w formie przesyłki (np. kurierskiej, pocztowej, etc.) po nadaniu przez iStrefa numeru zlecenia RMA. W celu uzyskania nr RMA należy dokonać zgłoszenia produktu do serwisu iStrefa za pomocą e-mail lub wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych iStrefa. Zleceniodawca może skorzystać ze wskazanej przez iStrefa usługi kurierskiej wysyłając przesyłkę na koszt Odbiorcy pod warunkiem wykorzystania przygotowanego przez iStrefa i otrzymanego drogą elektroniczną (mail) listu przewozowego i ponosząc uzgodniony, ryczałtowy koszt transportu – uwzględniany po zakończeniu czynności serwisowych. Zleceniodawca ma prawo także dostarczyć urządzenie do wskazanego przez iStrefa Punktu Przyjęć na własny koszt,  korzystając: z innej formy listu przewozowego (np. wypełniony ręcznie) lub innej, wybranej przez siebie usługi kurierskiej, pocztowej lub innego przewoźnika. Zleceniodawca jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania zgłaszanego urządzenia i zabezpieczenia przesyłki przed przypadkowym dostępem osób trzecich do jej zawartości, a także do sprawdzenia poprawności danych na dokumencie przewozowym (w szczególności ubezpieczenia). Po zakończeniu zlecenia sprzęt odsyłany jest do Zleceniodawcy wybraną przez iStrefa usługą kurierską lub pocztową (za ryczałtową opłatą ponoszoną przez Zleceniodawcę lub na koszt serwisu iStrefa – zgodnie z warunkami przedstawionymi przy wypełnianiu formularza lub podczas nadania nr RMA) albo może być odebrany osobiście (wyłącznie przez osobę zgłaszającą urządzenie do serwisu lub inną – upoważnioną przez Zleceniodawcę). Przepisy dotyczące przesyłek (kurierskich, pocztowych, etc.) w tym odpowiedzialność oraz prawa i obowiązki każdej ze stron regulują stosowne regulaminy firm odpowiedzialnych za spedycję przesyłki, które Zleceniodawca – decydując się na nadanie przesyłki – akceptuje. Serwis iStrefa nie bierze odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych, niepełnych lub niejednoznacznych danych przy zgłoszeniu urządzenia do serwisu przez Zleceniodawcę lub za szkody wynikające z winy lub zaniedbań Nadawcy przesyłki.

2.  Z chwilą nadania nr RMA, serwis iStrefa zobowiązuje się jedynie do przyjęcia zgłaszanego urządzenia do serwisu (w terminie do 7 dni od nadania nr RMA – po tym terminie konieczne jest nadanie nowego nr RMA) i dokonania wstępnej diagnozy. Po przeprowadzeniu diagnozy, serwis iStrefa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi jeżeli jej wykonanie naruszałoby procedury obowiązujące w Autoryzowanym Serwisie Apple – iStrefa.

3.  Serwis iStrefa dołoży starań aby usługi były wykonywane z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki.

4.  Czynności serwisowe (w tym naprawa) wiążą się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci urządzenia. Przed przekazaniem urządzenia do serwisu Użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych. Sposób wykonania kopii zapasowej przedstawiony jest w instrukcji obsługi urządzenia oraz na stronie internetowej producenta. Serwis iStrefa nie ponosi odpowiedzialności za dane (np. kontakty, aplikacje, dokumenty, zdjęcia, notatki, pliki, ustawienia konfiguracyjne, etc.) znajdujące się w pamięci urządzenia przekazanego do serwisu oraz za możliwość i skutki ew. utraty ich przez Zleceniodawcę. Archiwizacja lub przeniesienie lub odtworzenie lub próba odzyskania danych może być przedmiotem zlecenia dodatkowej usługi odpłatnej realizowanej na wyraźne życzenie Klienta. Serwis iStrefa dołoży starań, jednak nie może zagwarantować możliwości realizacji wszystkich lub niektórych dodatkowych usług.

5.  Wykonanie niektórych czynności w toku realizacji Zlecenia serwisowego może być powierzone przez iStrefa podmiotom trzecim w szczególności Producentowi.

6. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w toku przeprowadzonych czynności serwisowych może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania systemowego do najnowszej możliwej dla danego urządzenia wersji oraz wyczyszczenie zawartości pamięci urządzenia – na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

7.  W przypadku wykrycia zatajonych przez Zleceniodawcę m.in.: modyfikacji lub prób napraw, zastąpienia oryginalnych części Apple lub ich brak, itp. – przez które urządzenie nie kwalifikuje się do zleconej serwisowi iStrefa naprawy gwarancyjnej lub pozagwarancyjnej – Zleceniodawca może zostać obciążony kosztami czynności serwisowych w zryczałtowanej wysokości: 89 zł.

8.  Zleceniodawca jest zobowiązany do odbioru sprzętu nie później niż w terminie do 14 dni od przekazania przez serwis informacji o gotowości sprzętu do odbioru. W przypadku nie odebrania sprzętu we wskazanym terminie, Zleceniodawca zostanie wezwany do odbioru sprzętu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty odebrania wezwania pod rygorem naliczania opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu (w wysokości: 5% stawki za 1m2 powierzchni serwisu iStrefa za każdy mies.).

9. W przypadku odesłania urządzenia przesyłką kurierską Odbiorca jest zobowiązany odebrać przesyłkę po uprzednim starannym sprawdzeniu jej stanu (a w szczególności sprawdzeniu opakowania zewnętrznego i ew. śladów mogących wskazywać na nieuprawniony dostęp osób trzecich do zawartości przesyłki) i sprawdzić stan oraz kompletność jej zawartości. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu lub zawartości przesyłki, za które odpowiada lub może odpowiadać Przewoźnik: należy żądać od kuriera sporządzenia tzw. „protokołu szkody” (niezbędnego do złożenia ew. reklamacji usługi transportowej)  i niezwłocznie poinformować o tym fakcie także Nadawcę.
Serwis iStrefa nie bierze odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych, niepełnych lub niejednoznacznych danych przy zgłoszeniu urządzenia do serwisu przez Zleceniodawcę lub za szkody wynikające z winy lub zaniedbań Odbiorcy przesyłki.

10 Wydanie lub wysłanie sprzętu z Serwisu iStrefa może zostać wstrzymane do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę kwot należnych za wykonane usługi i inne czynności zgodnie ze Zleceniem serwisowym i niniejszym Regulaminem.

11.  W toku realizacji zlecenia strony dopuszczają (niezależnie od wybranej preferowanej formy kontaktu) przekazywanie: informacji, wyjaśnień, potwierdzeń – za pomocą poczty e-mail pomiędzy wskazanymi adresami e-mail: Zleceniodawcy oraz iStrefa.

Naprawy gwarancyjne

12.  Jako naprawy gwarancyjne sprzętu Apple realizowane przez serwis iStrefa, są naprawy w ramach: rocznej ograniczonej gwarancji Apple, rozszerzenia gwarancji Apple Care oraz programów naprawczych Apple.

13.  Status ograniczonej gwarancji producenta określany jest na podstawie informacji z systemu serwisowego Apple dostępnymi pod adresem: https://checkcoverage.apple.com/pl/pl/. W przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podawanym przez system oraz np. wynikającym z daty zakupu – Zleceniodawca może być zobowiązany do przedłożenia: dowodu zakupu zawierającego m.in. numer seryjny (lub nr IMEI) sprzętu i/lub innych dokumentów dotyczących sprzętu (np. karty naprawy). Akcesoria Apple (w szczególności nieposiadające numeru seryjnego) powinny być zgłaszane do serwisu wraz z urządzeniem Apple, z którym są używane.

14. Zleceniodawca przekazując sprzęt do serwisu iStrefa do naprawy gwarancyjnej wyraża zgodę na przeprowadzenie czynności diagnostycznych i serwisowych weryfikujących kwalifikowanie się urządzenia do naprawy gwarancyjnej (w tym wykonanie naprawy) oraz na wykonanie dodatkowych usług zamówionych przez Niego w Zleceniu, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty umownego wynagrodzenia dla serwisu iStrefa do wysokości kwot przedstawionych Zleceniodawcy za usługi dodatkowe nieobjęte ograniczoną gwarancją Apple.

15.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (urządzenie niekwalifikujące się do naprawy gwarancyjnej) – np. w przypadku urządzenia z uszkodzeniami nieobjętymi ograniczoną gwarancją Apple ale kwalifikującymi się do naprawy pozagwarancyjnej (np. produkt po zalaniu cieczą, uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowości w działaniu powstałe z winy lub zaniedbania Użytkownika, itp.) i niewyrażenia zgody przez Zleceniodawcę na przeprowadzenie konserwacji lub naprawy jako pozagwarancyjnej (odpłatnej) wg przedstawionej wyceny, Zleceniodawca zostanie obciążony kosztem wykonanych czynności serwisowych w zryczałtowanej wysokości: 89 zł.

Naprawy i usługi pozagwarancyjne

16. Jako naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) sprzętu Apple realizowane przez serwis iStrefa są m.in. naprawy: dotyczące urządzeń po upływie okresu ograniczonej gwarancji producenta, a także urządzeń w okresie gwarancji, które ze względu na charakter uszkodzenia nie są objęte gwarancją (np. produkt po zalaniu cieczą, uszkodzenia mechaniczne) ale kwalifikują się do napraw pozagwarancyjnych (odpłatnych) w Autoryzowanym Serwisie Apple – iStrefa.

17. Serwis iStrefa może odmówić przyjęcia sprzętu lub wykonania naprawy pozagwarancyjnej – bez podania przyczyny.

18. W przypadku napraw i usług pozagwarancyjnych – Zleceniodawca przekazując sprzęt do serwisu iStrefa wyraża zgodę na przeprowadzenie czynności diagnostycznych i serwisowych, wykonanie usługi lub naprawy pozagwarancyjnej oraz na wykonanie dodatkowych usług zamówionych przez Niego w Zleceniu, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty wynagrodzenia dla serwisu iStrefa za wykonaną usługę lub naprawę, użyte części oraz materiały oraz za zamówione usługi dodatkowe. W przypadku gdy w toku przeprowadzonych czynności serwisowych okaże się, że koszt naprawy byłby wyższy niż przedstawiony Zleceniodawcy w chwili przyjęcia urządzenia do serwisu, Serwis iStrefa zwróci się do Zleceniodawcy w celu uzyskania akceptacji zaktualizowanej wyceny kosztów naprawy.

Postanowienia końcowe

19.  Serwis iStrefa nie zwraca wymienionych części zamiennych.

20. Odbierający powinien dokonać sprawdzenia sprzętu przy odbiorze. Zleceniodawca, który nie sprawdzi prawidłowości działania sprzętu lub nie zgłosi zastrzeżeń (w formie pisemnej) co do jego funkcjonowania w terminie 10 dni od daty odbioru sprzętu – uznaje prawidłowość wykonanej naprawy.
Po wykonaniu zleconej Serwisowi usługi (w tym usługi: naprawy, modernizacji lub konserwacji) – prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje (również konsumentowi: zgodnie z Art.38 Ustawy z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta).

21. Zaleca się przechowywanie oryginału dokumentu potwierdzenia naprawy (karty naprawy) wydawanego wraz ze sprzętem po wykonaniu naprawy.

22. Warunki gwarancji na sprzęt (w tym naprawiony) są określone przez Gwaranta.
(np. dla urządzeń Apple:
https://www.apple.com/legal/warranty/products/poland-universal-warranty.html ,
https://www.apple.com/legal/warranty/products/mac-polish.html ).
Niezależnie od powyższego na usługi naprawy wykonywane przez Autoryzowany Serwis Apple udzielana jest 90-dniowa gwarancja liczona od daty zakończenia naprawy.

Informacje dodatkowe


iStrefa – Autoryzowany Serwis Apple (zwany dalej „iStrefa”) jest prowadzony przez firmę RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz i A.Zams Sp.j. z siedzibą Lublinie przy ul. Ochotniczej 6, NIP 712-010-43-84, REGON 430133001, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: 0000004509

Informujemy że Administratorem danych (w szczególności danych podanych w formularzu zgłoszeniowym lub zleceniu serwisowym), w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1)  jest spółka prawa polskiego pod firmą: RESET‑ PC W. Kondratowicz – Kucewicz i A. Zams, Spółka jawna, z siedzibą w Lublinie; ul. Ochotnicza 6; 20 – 012 Lublin; KRS nr 0000004509; akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca REGON: 430133001 oraz NIP: 7120104384, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem w sprawie dotyczącej danych osobowych możliwy jest pod adresem: olimp@iStrefa.eu


Cele przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celach:
– zawarcia umowy sprzedaży sprzętu elektronicznego w tym telefonów i komputerów;
– zawarcia umowy sprzedaży części, urządzeń peryferyjnych, akcesorium lub materiału eksploatacyjnego;
– umówienia wizyty serwisowej;
– realizacji usługi serwisowej;
– realizacji usługi konsultacyjnej;
– realizacji usługi transportowej;
– przekazania informacji o kampanii serwisowej;
– przekazania informacji marketingowej lub promocyjnej;
– przekazania danych do podmiotów współpracujących lub uprawnionych;
– zapewnienia wywiązania się przez Administratora z obowiązujących go przepisów prawa;
– sprawozdawczości finansowej; celno–skarbowej i księgowej;
– rozliczeń i ewidencjonowania rozliczeń.

Czas przez który będą przetwarzane dane osobowe
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego celów, dla których dane zostały udostępnione (tak długo, jak długo będzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne).

Prawa osoby, której dane dotyczą
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość spełnienia przez Administratora świadczenia umownego.

Informujemy również, że dane mogą być (o ile będzie to potrzebne i uzasadnione) przekazywane do:
– podmiotów będących Gwarantami urządzeń lub usług zgłaszanych do Administratora (w szczególności do firmy Apple, np. przy realizacji naprawy lub zamówienia usługi);
– podmiotów świadczących usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, etc. (w szczególności do firm: DHL, Poczta Polska);
– banków (w wypadku procedur poszukiwania lub uzyskiwania finansowania np. przy sprzedaży ratalnej lub kredytowanej);
– podmiotów finansujących ze stosunku leasingu (w wypadku procedury pozyskiwania oferty leasingowej lub pozyskiwania leasingu);
– ubezpieczycieli (w celu pozyskania oferty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, przedłużenia polisy ubezpieczeniowej oraz likwidacji szkody);
– urzędów i instytucji (zgodnie z wymogami prawa);
– podmiotów działających na rzecz lub na zlecenie podmiotów, o których mowa powyżej;
– podmiotów prowadzących obsługę księgową Administratora;
– podmiotów prowadzących obsługę prawną Administratora.

Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osobie której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z ew. naruszeniem ochrony danych osobowych.

 

Możliwość cofnięcia zgody

Zgoda na przetwarzanie danych przez Administratora może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.