Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

iPhone-wsparcie


iStrefa - Autoryzowany Serwis Apple prowadzi gwarancyjn─? i pozagwarancyjn─? obs??ug─? serwisow─? iPhone zakupionych lub pochodz─?cych od: sklepu Apple, autoryzowanych partner??w Apple, sieci dystrybucyjnej Apple, a tak??e operator??w sieci kom??rkowych.

Naprawy gwarancyjne s─? wykonywane nieodp??atnie w ci─?gu 12 miesi─?cy od daty zakupu od: Apple, autoryzowanego partnera Apple, lub operatora sieci kom??rkowej.
Po otrzymaniu telefonu iPhone do naprawy firma Apple sprawdzi, czy wyst─?puj─?ca usterka jest obj─?ta gwarancj─? Apple.

Ograniczona gwarancja Apple na telefon iPhone nie obejmuje uszkodze?? powsta??ych w wyniku wypadku, demonta??u urz─?dzenia, nieautoryzowanych napraw lub nieautoryzowanych modyfikacji. Szczeg????owe informacje znajduj─? si─? w warunkach ograniczonej gwarancji Apple.

Je??li iPhone nie kwalifikuje si─? do naprawy gwarancyjnej, mo??esz si─? skontaktowa─? z iStrefa - Autoryzowanym Serwisem Apple w celu uzyskania informacji o innych opcjach.

iPhone, kt??ry nie kwalifikuje si─? do naprawy gwarancyjnej, mo??e si─? kwalifikowa─? do naprawy pozagwarancyjnej. Na przyk??ad iPhone, kt??ry uleg?? awarii w wyniku uszkodzenia b─?d?? uszkodzenia na skutek dzia??ania cieczy, nie kwalifikuje si─? do naprawy gwarancyjnej, ale kwalifikuje si─? do naprawy pozagwarancyjnej.
Aby sprawdzi─?, czy w produkcie zosta?? uaktywniony wska??nik kontaktu z substancj─? ciek??─?, zapoznaj z informacjami w tym artykule.
Przyk??adowe uszkodzenia, kt??re mog─? kwalifikowa─? si─? do p??atnej naprawy poprzez wymian─? to m.in.: uszkodzone z??─?cza/porty, zalanie, odkszta??cona obudowa, brak mo??liwo??ci w??─?czenia lub komunikacji z iTunes, etc.

Do naprawy pozagwarancyjnej nie kwalifikuj─? si─? jednak pewne typy uszkodze??, w tym m.in uszkodzenia nieodwracalne, takie jak np. rozpad urz─?dzenia na wiele cz─???ci, oraz niezdolno??─? do dzia??ania spowodowana przez nieautoryzowane modyfikacje. Naprawom pogwarancyjnym nie podlegaj─? urz─?dzenia w kt??rych brakuje wewn─?trznych cz─???ci lub zosta??y one zast─?pione cz─???ciami nieoryginalnymi.
Pami─?taj, ??e np. wymiana podzespo????w w iPhone (elementy obudowy, ekran, bateria, etc.) dokonana przez osoby trzecie mo??e ca??kowicie pozbawi─? mo??liwo??ci realizacji naprawy (tak??e pozagwarancyjnej) w Autoryzowanym Serwisie Apple.

Naprawa ekranu tego samego dnia.

P─?kni─?ty ekran iPhone'a? Mo??emy naprawi─? uszkodzony ekran i zwr??ci─? iPhone'a jeszcze tego samego dnia. Wykonujemy naprawy certyfikowane przez Apple z u??yciem oryginalnych cz─???ci Apple, wi─?c po naprawie iPhone b─?dzie dzia??a─? dok??adnie tak, jak powinien.
Obecnie oferujemy us??ug─? naprawy ekranu iPhone'a tego samego dnia. Zarezerwuj termin wizyty w Serwisie, przynie?? do nas swojego iPhone'a, a b─?dzie gotowy do odbioru tego samego dnia* (w ci─?gu do ok. 2h).
*Us??uga dost─?pna dla iPhone'a 6s i nowszych modeli (dotyczy kwalifikuj─?cych si─? uszkodze??).

W iStrefa ??wiadczymy dla iPhone tak??e profesjonalne us??ugi o charakterze konserwacyjnym, m.in.:┬ározwi─?zywanie problem??w ze z??─?czem ??adowania lub g??o??nikiem poprzez usuwanie zanieczyszcze?? gromadz─?cych si─? w trakcie eksploatacji, suszenie i czyszczenie chemiczne wn─?trza po kontakcie z ciecz─?, odzyskiwanie przypadkowo utraconych danych (np. skasowanych lub niedost─?pnych dla U??ytkowanika z powodu awarii urz─?dzenia), a tak??e drobne us??ugi takie jak: adaptacja karty SIM do formatu nanoSIM, przenoszenie kontakt??w na iPhone (z innego telefonu lub innego iPhone), asysta przy uruchamianiu i konfiguracji urz─?dzenia i in.

Zobacz tak??e:

Centrum odpowiedzi dotycz─?ce serwisu w Polsce -┬áiPhone

--

Cennik wybranych us??ug pozagwarancymych - iPhone 

Zg??oszenie iPhone do Serwisu - wysy??ka


Uwaga:
Urz─?dzenia, w kt??rych dokonano nieautoryzowanych modyfikacji (naprawy poza Autoryzowanym Serwisem Apple) - mog─? nie kwalifikowa─? si─? tak??e do pozagwarancyjnych napraw i/lub program??w serwisowych Apple.