Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide
 

Cennik us??ug - komputery MacBook


- pozagwarancyjna wymiana zu??ytej baterii (naprawa poprzez wymian─? kwalifikuj─?cej si─? baterii za zwrotem oryginalnej zu??ytej)

UWAGA ! - w celu jednoznacznej identyfikacji uszkodzenia i rzetelnego okreslenia koszt??w ew. naprawy (zw??aszcza w przypadku zg??aszanych tzw. "problem??w z bateri─?" - cz─?sto bateria jest ca??kowicie sprawna a jej ew. wymiana (poza niepotrzebnymi kosztami) nie wp??yn─???aby w istotny spos??b na zg??aszane problemy), zach─?camy do przeprowadzenia diagnostyki komputera MacBook w Autoryzowanym Serwisie Premium Apple - iStrefa.

Diagnostyka baterii w uruchamiaj─?cym si─? komputerze MacBook jest przeprowadzana bezp??atnie .

 

czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 4-5 dni (dotyczy dni roboczych pn.-pt.)

*UWAGA: Ze wzgl─?du na obowi─?zuj─?ce od 01.04.2016 zmiany w przepisach zatwierdzonych przez Rad─? Mi─?dzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywiilnego (International Civil Aviation Organization ICAO) dotycz─?cych przesy??ek lotniczych zawieraj─?cych baterie litowe
- tryb 'express' nie jest dost─?pny dla us??ugi wymiany baterii, a ca??kowity czas trwania wzr??s?? (ze wzgl─?du na wyd??u??ony czas spedycji) do 4-5 dni roboczych.

Dla komputer??w MacBook z g??adzikiem ForceTouch po wymianie baterii przeprowadzamy wymagan─? kalibracj─? g??adzika (zawartej w cenie us??ugi wymiany baterii).


CENNIK US?üUG dodatkowych dla komputer??w MacBook

┬á- diagnostyka baterii uruchamiaj─?cego si─? komputera:┬ábezp??atnie

czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 20 minut

- kalibracja g??adzika ForceTouch w komputerach MacBook (2015 - 2020) :┬á142,28 z??. + VAT (175 z??.)┬á,┬ábezp??atnie - dla urz─?dze?? obj─?tych gwarancj─? producenta

- wykonanie kopii zapasowej na no??niku/dysku Klienta: 179,67 z??. +VAT (221 z??.)

- wykonanie kopii zapasowej przed napraw─? na no??niku/dysku Klienta i odtworzenie z kopii zapasowej po naprawie: 213,01 z??. +VAT (262 z??.) - (us??uga komplementarna do us??ug serwisowych - wykonywana na dodatkowe zlecenie Klienta)
 

- instalacja systemu Mac OS (czysty system) : 142,28 z??. + VAT (175 z??.) 

- rozwi─?zanie zg??aszanego problemu z komputerem niewymagaj─?ce wymiany cz─???ci : 142,28 z??. + VAT (175 z??.)

- poszukiwanie usterki w nieuruchamiaj─?cym si─? komputerze : 142,28 z??. + VAT (175 z??.)┬á

- konserwacja p??yty g????wnej po kontakcie z ciecz─? (suszenie i czyszczenie - chemiczne i fizyczne): 283,74 z??. + VAT (349 z??.)
czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 3 - 4 dni

- konserwacja klawiatury (kpl.) po kontakcie z ciecz─? (suszenie i czyszczenie - chemiczne i fizyczne): 283,74 z??. + VAT (349 z??.)
czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 3 - 4 dni

- konserwacja klawisza po kontakcie z ciecz─? (suszenie i czyszczenie - chemiczne i fizyczne): 39.84 z??. + VAT (49 z??.) /szt.
czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 1 - 2 dni

- diagnostyka uruchamiaj─?cego si─? komputera MacBook:┬á142,28 z??. + VAT (175 z??.)┬á┬á, bezp??atnie - dla urz─?dze?? obj─?tych gwarancj─? producenta ,
W ramach op??aty za diagnostyk─? mo??e by─? przywr??cona sprawno??─? urz─?dzenia (bez dodatkowych koszt??w) lub przedstawiona wycena naprawy urz─?dzenia (w przypadku konieczno??ci wymiany cz─???ci).
czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 0.5 - 4 dni
(op??ata za diagnostyk─? nie jest pobierana w przypadku zgody U??ytkownika na kontynuacj─? naprawy wg przedstawionej po diagnostyce wyceny).

ceny wa??ne od: 03.01.2022