Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Us??ugi i Wsparcie

US?üUGI i WSPARCIE


Autoryzowany Serwis Premium Apple - iStrefa ??wiadczy gwarancyjne i pozagwarancyjne us??ugi serwisowe m.in. dla :
- komputery Mac (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Pro)
- iPhone
- iPad
- iPod
- Apple TV
- produkty Beats (s??uchawki i g??o??niki)
- akcesoria i peryferia Apple oraz Beats (monitory, TimeCapsule, zasilacze oraz kable, przej??ci??wki i adaptery)

Poza gwarancyjnymi i pozagwarancyjnymi us??ugami serwisowymi , ??wiadczymy tak??e us??ugi uzupe??niaj─?ce, m.in.: us??ugi modernizacyjne,┬á us??ugi konserwacyjne oraz us??ugi konsultacyjne.

Klienci, kt??rzy zakupili produkty Apple w iStrefa - mog─? skorzysta─? ze wsparcia posprzeda??nego i konsultacji - ??wiadczonych przez iStrefa na miejscu w Salonie (w okresie 90 dni od zakupu wsparcie jest bezp??atne, a po tym okresie obowi─?zuj─? zni??ki - nawet do -50%).

Dla produkt??w zakupionych poza iStrefa us??ugi konsultacyjne ??wiadczone s─? wed??ug stawki 49.59z??.+VAT (61z??.) / godz. (UWAGA - w niekt??rych przypadkach mo??e by─? konieczna rezerwacja terminu - z kilkudniowym wyprzedzeniem).
W przypadku kr??tkich konsultacji nieprzekraczaj─?cych 0.5 godz. (p???? godziny) op??ata wynosi: 24.39z??.+VAT (30z??.) , bezp??atnie dla urz─?dze?? zakupionych w iStrefa.


UWAGA !
Autoryzowany Serwis Premium Apple - iStrefa nie prowadzi bezp??atnej telefonicznej infolinii pomocy technicznej.
Je??eli Tw??j produkt obj─?ty jest bezp??atnym telefonicznym wsparciem technicznym Apple w sprawie bezp??atnej pomocy telefonicznej mo??esz skontaktowa─? si─? z numerem Infolinii technicznej Apple tel: 00 800 4411875 (po polsku). Infolinia Apple czynna jest od poniedzia??ku do pi─?tku.