Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Polityka prywatno??ci

Lublin, dn. 24 maja 2018

Polityka prywatno??ci

1. Postanowienia og??lne

W??a??cicielem serwisu internetowego┬áiStrefa.eu┬ájest podmiot dzia??aj─?cy pod firm─?: ‘RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz i A.Zams Sp.j.’ z siedzib─? przy ul. Ochotniczej 6, 20-012 Lublin, NIP: PL7120104384, KRS: 0000004509.

Informujemy ??e Administratorem danych (w szczeg??lno??ci danych podanych w formularzu zg??oszeniowym lub zleceniu serwisowym), w┬ározumieniu przepis??w Rozporz─?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016┬ár. w sprawie ochrony os??b fizycznych w zwi─?zku z przetwarzaniem danych osobowych i┬áw sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og??lne rozporz─?dzenie o┬áochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1) ┬ájest sp????ka prawa polskiego pod firm─?:┬áRESETÔ?? PC W. Kondratowicz – Kucewicz i A. Zams, Sp????ka jawna, z siedzib─? w Lublinie; ul. Ochotnicza 6; 20 - 012 Lublin; KRS nr 0000004509; akta rejestrowe znajduj─? si─? w S─?dzie Rejonowym Lublin – Wsch??d w┬áLublinie, z/s w┬á??widniku - VI Wydzia?? Gospodarczy KRS, posiadaj─?ca REGON: 430133001 oraz NIP: 7120104384, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem w sprawie dotycz─?cej danych osobowych:┬á
olimp@iStrefa.eu


2. Cele przetwarzania
Dane b─?d─? przetwarzane w celach:
- zawarcia umowy sprzeda??y sprz─?tu elektronicznego w tym telefon??w i komputer??w;
- zawarcia umowy sprzeda??y cz─???ci, urz─?dze?? peryferyjnych, akcesorium lub materia??u eksploatacyjnego;
- um??wienia wizyty serwisowej;
- realizacji us??ugi serwisowej;
- realizacji us??ugi konsultacyjnej;
- realizacji us??ugi transportowej;
- przekazania informacji o kampanii serwisowej;
- przekazania informacji marketingowej lub promocyjnej;
- przekazania danych do podmiot??w wsp????pracuj─?cych lub uprawnionych;
- zapewnienia wywi─?zania si─? przez Administratora z obowi─?zuj─?cych go przepis??w prawa;
- sprawozdawczo??ci finansowej; celno–skarbowej i ksi─?gowej;
- rozlicze?? i ewidencjonowania rozlicze??.

3. Czas przez kt??ry b─?d─? przetwarzane dane osobowe
Dane osobowe b─?d─? przetwarzane przez okres dzia??alno??ci Administratora na rynku i realizowania przez niego cel??w, dla kt??rych dane zosta??y udost─?pnione (tak d??ugo, jak d??ugo b─?dzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne).

4. Prawa osoby, kt??rej dane dotycz─?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezb─?dne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania mo??e powodowa─? niemo??liwo??─? spe??nienia przez Administratora ??wiadczenia umownego.

Informujemy r??wnie??, ??e dane mog─? by─? (o ile b─?dzie to potrzebne i uzasadnione) przekazywane do:
- podmiot??w b─?d─?cych Gwarantami urz─?dze?? lub us??ug zg??aszanych do Administratora (w szczeg??lno??ci do firmy Apple, np. przy realizacji naprawy lub zam??wienia us??ugi);
- podmiot??w ??wiadcz─?cych us??ugi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, etc. (w szczeg??lno??ci do firm: DHL, Poczta Polska);┬á
- bank??w (w wypadku procedur poszukiwania lub uzyskiwania finansowania np. przy sprzeda??y ratalnej lub kredytowanej);
- podmiot??w finansuj─?cych ze stosunku leasingu (w wypadku procedury pozyskiwania oferty leasingowej lub pozyskiwania leasingu);
- ubezpieczycieli (w celu pozyskania oferty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, przed??u??enia polisy ubezpieczeniowej oraz likwidacji szkody);
- urz─?d??w i instytucji (zgodnie z wymogami prawa);
- podmiot??w dzia??aj─?cych na rzecz lub na zlecenie podmiot??w, o kt??rych mowa powy??ej;
- podmiot??w prowadz─?cych obs??ug─? ksi─?gow─? Administratora;
- podmiot??w prowadz─?cych obs??ug─? prawn─? Administratora.

Informujemy, ??e osobie kt??rej dane dotycz─? przys??uguje prawo do ??─?dania od Administratora dost─?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni─?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

Osobie kt??rej dane dotycz─? przys??uguje tak??e prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─?du Ochrony Danych Osobowych w zwi─?zku z ew. naruszeniem ochrony danych osobowych.

 

5. Mo??liwo??─? cofni─?cia zgody
Zgoda na przetwarzanie danych przez Administratora mo??e zosta─? cofni─?ta w dowolnym momencie bez wp??ywu na zgodno??─? z prawem przetwarzania, kt??rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─?ciem.

6. Ochrona informacji .
Zbierane informacje przechowywane s─? i przetwarzane przez┬áAdministratora┬áz zachowaniem ??rodk??w bezpiecze??stwa spe??niaj─?cych wymagania polskiego prawa.┬á

 


Informacje dotycz─?ce serwisu internetowego znajduj─?cego si─? pod adresem:┬á https://iStrefa.eu
- zwanego dalej r??wnie?? Serwisem 
 
Serwis pozwala na utrzymanie anonimowo??ci U??ytkownika podczas korzystania z niego. Zbiera dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP, rodzaj przegl─?darki, czas dost─?pu) w celach technicznych (zwi─?zanych z administracj─? serwerami) oraz w celu zbierania og??lnych danych statystycznych (np. region, z kt??rego IP ??─?czy si─? z serwisem). Mog─? by─? zbierane tak??e tzw. dane nawigacyjne (np. informacje o linkach z kt??rych nast─?pi??o przekierowanie na stron─? iStrefa.eu lub na kt??re U??ytkownik zdecydowa?? si─? klikn─?─? w Serwisie).

I. Polityka serwisu internetowego iStrefa.eu dotycz─?ca plik??w tzw. "cookies"
 
Przegl─?darka internetowa mo??e przechowywa─? pliki tekstowe (ang. "cookies") w urz─?dzeniu u??ytkownika.
W plikach "cookies" znajduj─? si─? informacje niezb─?dne do prawid??owego funkcjonowania niekt??rych serwis??w, w szczeg??lno??ci tych wymagaj─?cych autoryzacji. Za pomoc─? plik??w "cookies" nie s─? przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Serwis internetowy iStrefa.eu mo??e przechowywa─? (przechowuje lub b─?dzie przechowywa─? w przysz??o??ci) pliki cookies na urz─?dzeniach u??ytkownik??w w celu:
• utrzymania sesji u??ytkownika (po zalogowaniu), dzi─?ki kt??rej u??ytkownik nie b─?dzie musia?? na ka??dej stronie/podstronie wpisywa─? nazwy u??ytkownika i has??a (dotyczy wy??─?cznie stron i podstron wymagaj─?cych autoryzacji u??ytkownika);
• lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb u??ytkownik??w;
• tworzenia statystyk ogl─?dalno??ci i odwiedzin Serwisu;
• prowadzenia prac nad popraw─? bezpiecze??stwa Serwisu.
Istnieje mo??liwo??─? takiego skonfigurowania przegl─?darki internetowej u??ytkownika, kt??ra spowoduje, ??e ca??kowicie zostanie wy??─?czona mo??liwo??─? przechowywania plik??w "cookies" na urz─?dzeniu u??ytkownika. Efektem takiej zmiany mo??e by─? utrudnienie w korzystaniu z niekt??rych us??ug Serwisu lub utrata mo??liwo??ci korzystania z niekt??rych jego funkcjonalno??ci, w szczeg??lno??ci tych kt??re ze swojej natury wymagaj─? plik??w "cookies".

II. Prawo wyboru
Serwis internetowy iStrefa.eu daje swoim u??ytkownikom mo??liwo??─? wyboru, czy i w jakim zakresie chc─? korzysta─? z naszych us??ug i udost─?pnia─? o sobie informacje. Wi─?kszo??─? naszych stron/podstron jest dost─?pna bez konieczno??ci podawania informacji o sobie, a jedynie niekt??re us??ugi mog─? wymaga─? rejestracji lub autoryzacji u??ytkownika lub podania danych osobowych (np. w celu zg??oszenia ch─?ci skorzystania z us??ugi). Rejestracja w serwisie internetowym iStrefa.eu jest dobrowoln─? decyzj─? u??ytkownika i ma on prawo wgl─?du w przetwarzane i dotycz─?ce go dane oraz prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usuwania, a tak??e wniesienia skargi (zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 4)

III. Odno??niki (linki) do innych stron w serwisie internetowym iStrefa.eu
Serwis internetowy iStrefa.eu zawiera linki i odno??niki do innych serwis??w i stron internetowych, kt??re s─? w??asno??ci─? i s─? prowadzone przez inne podmioty. U??ytkownicy powinni zdawa─? sobie spraw─? z faktu, ??e nie odpowiadamy za ??cis??o??─?, zawarto??─? lub dost─?pno??─? informacji, do kt??rych odno??niki prowadz─? przez stron─? iStrefa.eu. Nie ponosimy r??wnie?? odpowiedzialno??ci za zasady ochrony prywatno??ci obowi─?zuj─?ce na tych stronach. Jednocze??nie sugerujemy u??ytkownikom naszego serwisu internetowego: zapoznanie si─? z polityk─? prywatno??ci i regulaminem u??ytkowania ??w serwis??w - zarz─?dzanych przez innych administrator??w.

IV. Pytania i kontakt
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuni─?tej ochrony. Rozw??j technologii oraz rozw??j oferty iStrefa.eu powoduj─?, ??e nasza polityka ochrony prywatno??ci mo??e ulega─? zmianom, o kt??rych b─?dziemy informowa─? na tych stronach.
Wszelkie pytania dotycz─?ce serwisu internetowego iStrefa.eu, regulaminu, polityki prywatno??ci, danych osobowych oraz korzystania z Serwisu nale??y kierowa─? e-mailem pod adres: olimp@iStrefa.eu .