Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Zg??oszenie sprz─?tu Apple do Serwisu - wysy??ka

Dzi─?ki us??udze "door-to-door" (bezp??atnej dla posiadaczy aktywnego pakietu rozszerzonej obs??ugi serwisowej: 'PRO') Autoryzowany Serwis Premium Apple iStrefa przyjmuje zg??oszenia serwisowe z ca??ej Polski. Zar??wno w zakresie napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych oraz innych us??ug serwisowych.
Je??eli nie mo??esz osobi??cie dostarczy─? swojego sprz─?tu do serwisu - to mo??esz (po uzyskaniu od nas tzw. "numeru zg??oszenia RMA") wys??a─? go do nas.
Po nadaniu nr RMA - urz─?dzenie mo??esz wys??a─? na sw??j koszt w wybrany przez siebie spos??b. Proponujemy r??wnie?? mo??liwo??─? wysy??ki (z terenu ca??ej Polski) na koszt Odbiorcy wskazan─? przez nas us??ug─? kuriersk─?. Dla sprz─?tu Apple kwalifikuj─?cego si─? do naprawy gwarancyjnej - na koszt Serwisu, a dla pozosta??ych napraw: za niewielk─? rycza??tow─? op??at─?.
Wystarczy, ??e w formularzu zg??oszeniowym zaznaczysz opcj─? "zam??wienie kuriera", a otrzymasz mail-em w za??─?czniku *.pdf : gotow─?, wype??nion─? etykiet─? z listem przewozowym, kt??r─? wystarczy wydrukowa─?, do??─?czy─? do przesy??ki i ... oczekiwa─? kuriera we wskazanym dniu.
Po zako??czeniu czynno??ci serwisowych sprz─?t mo??e zosta─? odes??any pod wskazany adres r??wnie?? ubezpieczon─? przesy??k─? kuriersk─?.

Je??eli zamierzasz wys??a─? swojego iPhone do Autoryzowanego Serwisu Premium Apple iStrefa - uzyskaj najpierw numer zg??oszenia RMA,
np. wype??niaj─?c jeden z poni??szych formularz zg??oszeniowy.
W odpowiedzi otrzymasz e-mail z nadanym nr zg??oszenia RMA i danymi do wysy??ki.

UWAGA - bardzo wa??ne !!!:
Przed wys??aniem iPhone, iPad lub iPod touch do Serwisu nale??y upewni─? si─? , czy na zg??aszanym urz─?dzeniu jest wy??─?czona us??uga "Find my iPhone/iPad/iPod touch" (znajd?? m??j iPhone/iPad/iPod touch),
a je??eli jest w??─?czona - to nale??y j─? bezwzgl─?dnie wy??─?czy─?.
Pozostawienie w??─?czonej blokady aktywacji, mo??e uniemo??liwi─? Serwisowi wykonanie us??ugi (dalsze czynno??ci serwisowe zostan─? w??wczas wstrzymane).


Formularze zg??oszeniowe do Serwisu: urz─?dzenia i akcesoria Apple:

- iPhone
- iPad
- iPod
- komputer Mac
- Apple Watch
- inne urz─?dzenia Apple (Apple TV, AirPort Time Capsule, Thunderbolt Display, etc.)
- Beats (s??uchawki, g??o??niki)
- inne akcesoria Apple (adaptery, przej??ci??wki, kable, zasilacze, etc.)

Po wybraniu odpowiedniej opcji zostaniesz przeniesiony do dedykowanego formularza zg??oszeniowego.