Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide
 

Regulamin Serwisu iStrefa - wysy??ka urz─?dzenia


Niniejszy Regulamin obowi─?zuje w stosunkach pomi─?dzy Zleceniodawc─?, a serwisem iStrefa w zakresie ??wiadczonych przez iStrefa us??ug serwisowych sprz─?tu komputerowego czyli produkt??w (w tym urz─?dze?? oraz akcesori??w komputerowych) nieb─?d─?cych oprogramowaniem, a┬áw┬ászczeg??lno??ci produkt??w Apple – dostarczanych jako przesy??ka (np. kurierska, pocztowa, etc.) do Serwisu lub wskazanego przez iStrefa Punktu Przyj─?─?.

Postanowienia og??lne

1.┬á┬áDostarczenie sprz─?tu do naprawy mo??e nast─?pi─? w formie przesy??ki (np. kurierskiej, pocztowej, etc.) po nadaniu przez iStrefa numeru zlecenia RMA. W celu uzyskania nr RMA nale??y dokona─? zg??oszenia produktu do serwisu iStrefa za pomoc─? e-mail lub wype??niaj─?c stosowny formularz zg??oszeniowy dost─?pny na stronach internetowych iStrefa. Zleceniodawca mo??e skorzysta─? ze wskazanej przez iStrefa us??ugi kurierskiej wysy??aj─?c przesy??k─? na koszt Odbiorcy pod warunkiem wykorzystania przygotowanego przez iStrefa i otrzymanego drog─? elektroniczn─? (mail) listu przewozowego i ponosz─?c uzgodniony, rycza??towy koszt transportu - uwzgl─?dniany po zako??czeniu czynno??ci serwisowych. Zleceniodawca ma prawo tak??e dostarczy─? urz─?dzenie do wskazanego przez iStrefa Punktu Przyj─?─? na w??asny koszt, ┬ákorzystaj─?c: z innej formy listu przewozowego (np. wype??niony r─?cznie) lub innej, wybranej przez siebie us??ugi kurierskiej, pocztowej lub innego przewo??nika. Zleceniodawca jest zobowi─?zany do prawid??owego zapakowania zg??aszanego urz─?dzenia i zabezpieczenia przesy??ki przed przypadkowym dost─?pem os??b trzecich do jej zawarto??ci, a tak??e do sprawdzenia poprawno??ci danych na dokumencie przewozowym (w szczeg??lno??ci ubezpieczenia). Po zako??czeniu zlecenia sprz─?t odsy??any jest do Zleceniodawcy wybran─? przez iStrefa us??ug─? kuriersk─? lub pocztow─? (za rycza??tow─? op??at─? ponoszon─? przez Zleceniodawc─? lub na koszt serwisu iStrefa - zgodnie z warunkami przedstawionymi przy wype??nianiu formularza lub podczas nadania nr RMA) albo mo??e by─? odebrany osobi??cie (wy??─?cznie przez osob─? zg??aszaj─?c─? urz─?dzenie do serwisu lub inn─? - upowa??nion─? przez Zleceniodawc─?). Przepisy dotycz─?ce przesy??ek (kurierskich, pocztowych, etc.) w tym odpowiedzialno??─? oraz prawa i obowi─?zki ka??dej ze stron reguluj─? stosowne regulaminy firm odpowiedzialnych za spedycj─? przesy??ki, kt??re Zleceniodawca - decyduj─?c si─? na nadanie przesy??ki – akceptuje. Serwis iStrefa nie bierze odpowiedzialno??ci za skutki podania nieprawid??owych, niepe??nych lub niejednoznacznych danych przy zg??oszeniu urz─?dzenia do serwisu przez Zleceniodawc─? lub za szkody wynikaj─?ce z winy lub zaniedba?? Nadawcy przesy??ki.

2.┬á┬áZ chwil─? nadania nr RMA, serwis iStrefa zobowi─?zuje si─? jedynie do przyj─?cia zg??aszanego urz─?dzenia do serwisu (w terminie do 7 dni od nadania nr RMA – po tym terminie konieczne jest nadanie nowego nr RMA) i dokonania wst─?pnej diagnozy. Po przeprowadzeniu diagnozy, serwis iStrefa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania us??ugi je??eli jej wykonanie narusza??oby procedury obowi─?zuj─?ce w Autoryzowanym Serwisie Apple – iStrefa.

3.┬á┬áSerwis iStrefa do??o??y stara?? aby us??ugi by??y wykonywane z nale??yt─? staranno??ci─? i bez zb─?dnej zw??oki.

4.┬á┬áCzynno??ci serwisowe (w tym naprawa) wi─???─? si─? z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pami─?ci urz─?dzenia. Przed przekazaniem urz─?dzenia do serwisu U??ytkownik zobowi─?zany jest do sporz─?dzenia kopii zapasowej danych. Spos??b wykonania kopii zapasowej przedstawiony jest w┬áinstrukcji obs??ugi urz─?dzenia oraz na stronie internetowej producenta. Serwis iStrefa nie ponosi odpowiedzialno??ci za dane (np. kontakty, aplikacje, dokumenty, zdj─?cia, notatki, pliki, ustawienia konfiguracyjne, etc.) znajduj─?ce si─? w┬ápami─?ci urz─?dzenia przekazanego do serwisu oraz za mo??liwo??─? i skutki ew. utraty ich przez Zleceniodawc─?. Archiwizacja lub przeniesienie lub odtworzenie lub pr??ba odzyskania danych mo??e by─? przedmiotem zlecenia dodatkowej us??ugi odp??atnej realizowanej na wyra??ne ??yczenie Klienta. Serwis iStrefa do??o??y stara??, jednak nie mo??e zagwarantowa─? mo??liwo??ci realizacji wszystkich lub niekt??rych dodatkowych us??ug.

5.┬á┬áWykonanie niekt??rych czynno??ci w toku realizacji Zlecenia serwisowego mo??e by─? powierzone przez iStrefa podmiotom trzecim w┬ászczeg??lno??ci Producentowi.

6. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomo??ci, ??e w toku przeprowadzonych czynno??ci serwisowych mo??e by─? konieczne zaktualizowanie oprogramowania systemowego do najnowszej mo??liwej dla danego urz─?dzenia wersji oraz wyczyszczenie zawarto??ci pami─?ci urz─?dzenia - na co Zleceniodawca wyra??a zgod─?.

7.┬á┬áW przypadku wykrycia zatajonych przez Zleceniodawc─? m.in.: modyfikacji lub pr??b napraw, zast─?pienia oryginalnych cz─???ci Apple lub ich brak, itp. - przez kt??re urz─?dzenie nie kwalifikuje si─? do zleconej serwisowi iStrefa naprawy gwarancyjnej lub pozagwarancyjnej - Zleceniodawca mo??e zosta─? obci─???ony kosztami czynno??ci serwisowych w┬ázrycza??towanej wysoko??ci: 89 z??.

8.┬á┬áZleceniodawca jest zobowi─?zany do odbioru sprz─?tu nie p????niej ni?? w terminie do 14 dni od przekazania przez serwis┬áinformacji o gotowo??ci sprz─?tu do odbioru. W┬áprzypadku nie odebrania sprz─?tu we wskazanym terminie, Zleceniodawca zostanie wezwany do odbioru sprz─?tu w terminie nieprzekraczaj─?cym 14 dni od daty odebrania wezwania pod rygorem naliczania op??at za bezumowne przechowywanie sprz─?tu (w wysoko??ci: 5% stawki za 1m2 powierzchni serwisu iStrefa za ka??dy mies.).

9. W przypadku odes??ania urz─?dzenia przesy??k─? kuriersk─? Odbiorca jest zobowi─?zany odebra─? przesy??k─? po uprzednim starannym sprawdzeniu jej stanu (a w szczeg??lno??ci sprawdzeniu opakowania zewn─?trznego i ew. ??lad??w mog─?cych wskazywa─? na nieuprawniony dost─?p os??b trzecich do zawarto??ci przesy??ki) i sprawdzi─? stan oraz kompletno??─? jej zawarto??ci. W przypadku jakichkolwiek zastrze??e?? co do stanu lub zawarto??ci przesy??ki, za kt??re odpowiada lub mo??e odpowiada─? Przewo??nik: nale??y ??─?da─? od kuriera sporz─?dzenia tzw. „protoko??u szkody” (niezb─?dnego do z??o??enia ew. reklamacji us??ugi transportowej) ┬ái niezw??ocznie poinformowa─? o tym fakcie tak??e Nadawc─?.
Serwis iStrefa nie bierze odpowiedzialno??ci za skutki podania nieprawid??owych, niepe??nych lub niejednoznacznych danych przy zg??oszeniu urz─?dzenia do serwisu przez Zleceniodawc─? lub za szkody wynikaj─?ce z winy lub zaniedba?? Odbiorcy przesy??ki.

10 Wydanie lub wys??anie sprz─?tu z Serwisu iStrefa mo??e zosta─? wstrzymane do czasu uregulowania przez Zleceniodawc─? kwot nale??nych za wykonane us??ugi i┬áinne czynno??ci zgodnie ze Zleceniem serwisowym i niniejszym Regulaminem.

11.┬á┬áW toku realizacji zlecenia strony dopuszczaj─? (niezale??nie od wybranej preferowanej formy kontaktu) przekazywanie: informacji, wyja??nie??, potwierdze?? - za pomoc─? poczty e-mail pomi─?dzy wskazanymi adresami e-mail: Zleceniodawcy oraz iStrefa.

Naprawy gwarancyjne

12.┬á┬áJako naprawy gwarancyjne sprz─?tu Apple realizowane przez serwis iStrefa, s─? naprawy w ramach: rocznej ograniczonej gwarancji Apple, rozszerzenia gwarancji Apple Care oraz program??w naprawczych Apple.

13.┬á┬áStatus ograniczonej gwarancji producenta okre??lany jest na podstawie informacji z systemu serwisowego Apple dost─?pnymi pod adresem: https://checkcoverage.apple.com/pl/pl/. W przypadku rozbie??no??ci pomi─?dzy okresem gwarancji podawanym przez system oraz np. wynikaj─?cym z daty zakupu -┬áZleceniodawca mo??e by─? zobowi─?zany do przed??o??enia: dowodu zakupu zawieraj─?cego m.in. numer seryjny (lub nr IMEI) sprz─?tu i/lub innych dokument??w dotycz─?cych sprz─?tu (np. karty naprawy). Akcesoria Apple (w szczeg??lno??ci nieposiadaj─?ce numeru seryjnego) powinny by─? zg??aszane do serwisu wraz z urz─?dzeniem Apple, z kt??rym s─? u??ywane.

14. Zleceniodawca przekazuj─?c sprz─?t do serwisu iStrefa do naprawy gwarancyjnej wyra??a zgod─? na przeprowadzenie czynno??ci diagnostycznych i serwisowych weryfikuj─?cych kwalifikowanie si─? urz─?dzenia do naprawy gwarancyjnej (w tym wykonanie naprawy) oraz na wykonanie dodatkowych us??ug zam??wionych przez Niego w Zleceniu, zobowi─?zuj─?c si─? jednocze??nie do zap??aty umownego wynagrodzenia dla serwisu iStrefa do wysoko??ci kwot przedstawionych Zleceniodawcy za us??ugi dodatkowe nieobj─?te ograniczon─? gwarancj─? Apple.

15.┬á┬áW przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (urz─?dzenie niekwalifikuj─?ce si─? do naprawy gwarancyjnej) - np. w przypadku urz─?dzenia z┬áuszkodzeniami nieobj─?tymi ograniczon─? gwarancj─? Apple ale kwalifikuj─?cymi si─? do naprawy pozagwarancyjnej (np. produkt po zalaniu ciecz─?, uszkodzenia mechaniczne, nieprawid??owo??ci w dzia??aniu powsta??e z winy lub zaniedbania U??ytkownika, itp.) i niewyra??enia zgody przez Zleceniodawc─? na przeprowadzenie konserwacji lub naprawy jako pozagwarancyjnej (odp??atnej) wg przedstawionej wyceny, Zleceniodawca zostanie obci─???ony kosztem wykonanych czynno??ci serwisowych w┬ázrycza??towanej wysoko??ci: 89 z??.

Naprawy i us??ugi pozagwarancyjne

16. Jako naprawy pozagwarancyjne (odp??atne) sprz─?tu Apple realizowane przez serwis iStrefa s─? m.in. naprawy: dotycz─?ce urz─?dze?? po up??ywie okresu ograniczonej gwarancji producenta, a tak??e urz─?dze?? w okresie gwarancji, kt??re ze wzgl─?du na charakter uszkodzenia nie s─? obj─?te gwarancj─? (np. produkt po zalaniu ciecz─?, uszkodzenia mechaniczne) ale kwalifikuj─? si─? do napraw pozagwarancyjnych (odp??atnych) w Autoryzowanym Serwisie Apple – iStrefa.

17. Serwis iStrefa mo??e odm??wi─? przyj─?cia sprz─?tu lub wykonania naprawy pozagwarancyjnej - bez podania przyczyny.

18.┬áW przypadku napraw i us??ug pozagwarancyjnych - Zleceniodawca przekazuj─?c sprz─?t do serwisu iStrefa wyra??a zgod─? na przeprowadzenie czynno??ci diagnostycznych i serwisowych, wykonanie us??ugi lub naprawy pozagwarancyjnej oraz na wykonanie dodatkowych us??ug zam??wionych przez Niego w Zleceniu, zobowi─?zuj─?c si─? jednocze??nie do zap??aty wynagrodzenia dla serwisu iStrefa za wykonan─? us??ug─? lub napraw─?, u??yte cz─???ci oraz materia??y oraz za zam??wione us??ugi dodatkowe. W przypadku gdy w┬átoku przeprowadzonych czynno??ci serwisowych oka??e si─?, ??e koszt naprawy by??by wy??szy ni?? przedstawiony Zleceniodawcy w┬áchwili przyj─?cia urz─?dzenia do serwisu, Serwis iStrefa zwr??ci si─? do Zleceniodawcy w celu uzyskania akceptacji zaktualizowanej wyceny koszt??w naprawy.

Postanowienia ko??cowe

19.┬á┬áSerwis iStrefa nie zwraca wymienionych cz─???ci zamiennych.

20. Odbieraj─?cy powinien dokona─? sprawdzenia sprz─?tu przy odbiorze. Zleceniodawca, kt??ry nie sprawdzi prawid??owo??ci dzia??ania sprz─?tu lub nie zg??osi zastrze??e?? (w┬áformie pisemnej) co do jego funkcjonowania w terminie 10 dni od daty odbioru sprz─?tu - uznaje prawid??owo??─? wykonanej naprawy.
Po wykonaniu zleconej Serwisowi us??ugi (w tym us??ugi: naprawy, modernizacji lub konserwacji) - prawo odst─?pienia od umowy bez podania przyczyny nie przys??uguje (r??wnie?? konsumentowi: zgodnie z Art.38 Ustawy z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta).

21. Zaleca si─? przechowywanie orygina??u dokumentu potwierdzenia naprawy (karty naprawy) wydawanego wraz ze sprz─?tem po wykonaniu naprawy.

22.┬áWarunki gwarancji na sprz─?t (w tym naprawiony) s─? okre??lone przez Gwaranta.
(np. dla urz─?dze?? Apple:
https://www.apple.com/legal/warranty/products/poland-universal-warranty.html ,
https://www.apple.com/legal/warranty/products/mac-polish.html ).
Niezale??nie od powy??szego na us??ugi naprawy wykonywane przez Autoryzowany Serwis Apple udzielana jest 90-dniowa gwarancja liczona od daty zako??czenia naprawy.Informacje dodatkowe


iStrefa - Autoryzowany Serwis Apple (zwany dalej „iStrefa”) jest prowadzony przez firm─? RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz i A.Zams Sp.j. z siedzib─? Lublinie przy ul. Ochotniczej 6, NIP 712-010-43-84, REGON 430133001, zarejestrowan─? przez S─?d Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia?? Gospodarczy KRS, pod nr: 0000004509

Informujemy ??e Administratorem danych (w szczeg??lno??ci danych podanych w formularzu zg??oszeniowym lub zleceniu serwisowym), w┬ározumieniu przepis??w Rozporz─?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016┬ár. w sprawie ochrony os??b fizycznych w zwi─?zku z przetwarzaniem danych osobowych i┬áw sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og??lne rozporz─?dzenie o┬áochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1) ┬ájest sp????ka prawa polskiego pod firm─?:┬áRESETÔ?? PC W. Kondratowicz – Kucewicz i A. Zams, Sp????ka jawna, z siedzib─? w Lublinie; ul. Ochotnicza 6; 20 - 012 Lublin; KRS nr 0000004509; akta rejestrowe znajduj─? si─? w S─?dzie Rejonowym Lublin – Wsch??d w┬áLublinie, z/s w┬á??widniku - VI Wydzia?? Gospodarczy KRS, posiadaj─?ca REGON: 430133001 oraz NIP: 7120104384, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem w sprawie dotycz─?cej danych osobowych mo??liwy jest pod adresem: olimp@iStrefa.eu


Cele przetwarzania
Dane b─?d─? przetwarzane w celach:
- zawarcia umowy sprzeda??y sprz─?tu elektronicznego w tym telefon??w i komputer??w;
- zawarcia umowy sprzeda??y cz─???ci, urz─?dze?? peryferyjnych, akcesorium lub materia??u eksploatacyjnego;
- um??wienia wizyty serwisowej;
- realizacji us??ugi serwisowej;
- realizacji us??ugi konsultacyjnej;
- realizacji us??ugi transportowej;
- przekazania informacji o kampanii serwisowej;
- przekazania informacji marketingowej lub promocyjnej;
- przekazania danych do podmiot??w wsp????pracuj─?cych lub uprawnionych;
- zapewnienia wywi─?zania si─? przez Administratora z obowi─?zuj─?cych go przepis??w prawa;
- sprawozdawczo??ci finansowej; celno–skarbowej i ksi─?gowej;
- rozlicze?? i ewidencjonowania rozlicze??.

Czas przez kt??ry b─?d─? przetwarzane dane osobowe
Dane osobowe b─?d─? przetwarzane przez okres dzia??alno??ci Administratora na rynku i realizowania przez niego cel??w, dla kt??rych dane zosta??y udost─?pnione (tak d??ugo, jak d??ugo b─?dzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne).

Prawa osoby, kt??rej dane dotycz─?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezb─?dne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania mo??e powodowa─? niemo??liwo??─? spe??nienia przez Administratora ??wiadczenia umownego.

Informujemy r??wnie??, ??e dane mog─? by─? (o ile b─?dzie to potrzebne i uzasadnione) przekazywane do:
- podmiot??w b─?d─?cych Gwarantami urz─?dze?? lub us??ug zg??aszanych do Administratora (w szczeg??lno??ci do firmy Apple, np. przy realizacji naprawy lub zam??wienia us??ugi);
- podmiot??w ??wiadcz─?cych us??ugi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, etc. (w szczeg??lno??ci do firm: DHL, Poczta Polska);
- bank??w (w wypadku procedur poszukiwania lub uzyskiwania finansowania np. przy sprzeda??y ratalnej lub kredytowanej);
- podmiot??w finansuj─?cych ze stosunku leasingu (w wypadku procedury pozyskiwania oferty leasingowej lub pozyskiwania leasingu);
- ubezpieczycieli (w celu pozyskania oferty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, przed??u??enia polisy ubezpieczeniowej oraz likwidacji szkody);
- urz─?d??w i instytucji (zgodnie z wymogami prawa);
- podmiot??w dzia??aj─?cych na rzecz lub na zlecenie podmiot??w, o kt??rych mowa powy??ej;
- podmiot??w prowadz─?cych obs??ug─? ksi─?gow─? Administratora;
- podmiot??w prowadz─?cych obs??ug─? prawn─? Administratora.

Informujemy, ??e osobie kt??rej dane dotycz─? przys??uguje prawo do ??─?dania od Administratora dost─?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni─?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

Osobie kt??rej dane dotycz─? przys??uguje tak??e prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─?du Ochrony Danych Osobowych w zwi─?zku z ew. naruszeniem ochrony danych osobowych.

Mo??liwo??─? cofni─?cia zgody

Zgoda na przetwarzanie danych przez Administratora mo??e zosta─? cofni─?ta w dowolnym momencie bez wp??ywu na zgodno??─? z prawem przetwarzania, kt??rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─?ciem.