Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Zg??oszenie wysy??ki do serwisu - iPod

Je??eli zamierzasz wys??a─? swojego iPada do Autoryzowanego Serwisu Apple iStrefa - uzyskaj najpierw numer zg??oszenia RMA,
np. wype??niaj─?c poni??szy formularz zg??oszeniowy.

UWAGA - bardzo wa??ne !!!:
Przed zg??oszeniem urz─?dzenia do Serwisu nale??y upewni─? si─? , czy na zg??aszanym urz─?dzeniu jest wy??─?czona us??uga "Find my iPhone" (znajd?? m??j iPhone), a je??eli jest w??─?czona - to nale??y j─? bezwzgl─?dnie┬áwy??─?czy─?.
https://support.apple.com/pl-pl/HT201557
Pozostawienie w??─?czonej blokady aktywacji, mo??e uniemo??liwi─? Serwisowi wykonanie us??ugi (kurier┬ánie zostanie┬ázam??wiony dla urz─?dze?? z w??─?czon─? us??ug─? FMI, a dalsze czynno??ci serwisowe zostan─? w??wczas wstrzymane).Formularz zg??oszeniowy iPad do Serwisu:

Pola oznaczone gwiazdk─? (*) s─? obowi─?zkowe.
URZ─?DZENIE :

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

ZLECENIODAWCA :

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

informacje dodatkowe:

za??─?czniki wysy??ane wraz ze zg??oszeniem (opcjonalnie)
dopuszczalne typy plik??w: *.jpg , *.jpeg , *.pdf (max. 500kB)
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Akceptacja Regulaminu Serwisu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Podpis
Pole wymagane
 Pole wymagane
 Pole wymagane


Po wys??aniu prawid??owo wype??nionego formularza otrzymasz potwierdzenie wys??ania zg??oszenia, a odpowied?? z nr RMA i instrukcj─? do wysy??ki - otrzymasz mail-em w ci─?gu 24h.
W przypadku wybrania opcji "zam??wienie kuriera" zostanie zam??wiony odbi??r przesy??ki przez kuriera na najbli??szy (nast─?pny) dzie?? roboczy i otrzymasz w za??─?czniku *.pdf gotowy list przewozowy (z nr RMA), kt??ry nale??y wydrukowa─? i za??─?czy─? do przesy??ki.
Prosimy nie wysy??a─? przesy??ek na koszt odbiorcy przy u??yciu innych list??w przewozowych ni?? wydrukowany, przygotowany przez iStrefa do konkretnego zg??oszenia - pod ryzykiem nieprzyj─?cia przesy??ki do Serwisu lub obci─???enia Zleceniodawcy kosztami przesy??ek.